STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885

Historia jednostki - Krobia

Udokumentowana historia OSP Krobia sięga 1885 roku. Przez wiele wieków miasto Krobia gromadziło dokumentację miasta i dóbr biskupich klucza krobskiego w zapisach kościelnych. Jednym z nich jest adnotacja, w świetle której w 1767 miasto Krobia sprawiło sobie sikawkę dla ochrony przed pożarami domów krytych słomianym dachami. Najstarsze zapiski mówiące o działalności Straży Pożarnej w Krobi pochodzą z roku 1885 roku. W tym czasie jednostka liczyła 207 strażaków i ta właśnie data została przyjęta jako początek działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi. Kolejne zachowane zapiski dotyczące OSP w Krobi pochodzą z początków XX wieku. Wiosną 1910 roku, zorganizowana grupa ludzi, której przyświecał idea pomocy bliźniemu, zwołała na dzień 6 czerwca posiedzenie, którego celem było reaktywowanie struktur pożarniczych w mieście. Ze względów organizacyjnych zebranie przełożono na dzień 13 czerwca 1919 roku, a jego efektem było utworzenie przez 36 obywateli miasta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi. Na zebraniu tym ukonstytuował się pierwszy oficjalny Zarząd jednostki, w skład którego weszli:

- Henryk Fiebig – Naczelnik,

- Franciszek Piko – Zastępca Naczelnika,

- Bronisław Maron – Sekretarz,

- Edmund Urbański – Skarbnik,

- Stanisław Kossowski – funkcyjny

- Antoni Mura – funkcyjny.

Jednocześnie podczas zebrania podjęto uchwałę dotyczącą umundurowania oraz wysunięto wniosek o pobudowanie wieży strażackiej tzw. wspinalni, której budowę ukończono dwa lata później – w 1912 roku. W roku założenia OSP w Krobi zakupiono na potrzeby jednostki nowoczesną na ówczesne czasy sikawkę ręczną o zaprzęgu konnym, która służyła strażakom do czasu zastąpienia jej w 1939 roku motopompą. Ciekawostką z pierwszych lat działania jednostki jest utworzenie w 1911 roku oddziału rowerzystów, wyspecjalizowanych do gaszenia pożarów poza miastem. Ponieważ na będącej na wyposażeniu straży sikawce konnej było miejsce tylko dla czterech strażaków, w 1913 roku postanowiono zakupić dla jednostki specjalny wóz do przewozu strażaków. Wóz ten został zabrany strażakom przez żołnierzy Wehrmachtu w 1939 roku. Z chwilą wybuch I Wojny Światowej działalność straży rozwój OSP w Krobi został nieco zahamowany co spowodowane było powołaniem części młodych druhów do odbycia służby wojskowej. W latach 1918/1919 członkowie OSP Krobia biorą udział w Powstaniu Wielkopolskim. Początek 1919 roku przynosi reorganizacje jednostki, która zaowocowała ukonstytuowaniem się nowego Zarządu. Wartym podkreślenia jest fakt, że podczas walnego zebrania, 8 stycznia 1919 roku po raz pierwszy sporządzono protokół w języku polskim.

Z okresu dwudziestolecia międzywojennego brak jest dokładniejszych informacji dotyczących działalności operacyjnej jednostki, gdyż znaczna cześć dokumentów zaginęła. Wiadomo natomiast, że jednostka prowadzi aktywną działalność kulturalno – oświatową, między innymi organizując amatorskie przedstawienia oraz inne imprezy, przyczyniając się tym samym do zaspokojenia „ głodu kulturalnego” społeczeństwa. Szczególny wkład w działalność OSP w Krobi w tym okresie wnieśli druhowie: Franciszek Piko, Stanisław Kossowski, Ignacy Wałkiewicz, Tomasz Wiśniewicz, Antoni Mura, Henryk Fibig, Edmund Urbański oraz Edmund Żak

 Rok 1933 przynosi zmianę na stanowisku Naczelnika jednostki, którym zostaje wybrany dh Leon Sobierajski. Ożywienie działalności krobskiej straży ma miejsce w 1939 roku. Wówczas zakupiona zostaje pierwsza motopompa oraz drabina Szczerbowskiego. Wybuch II Wojny Światowej, a tym samym wcielanie do armii młodych ludzi powoduje ograniczenie działalności jednostki. 21 października na krobskim rynku, wraz z innymi mieszkańcami Krobi i okolic rozstrzelany zostaje Z-ca Naczelnika OSP w Krobi dh Antoni Bem. Okres okupacji hitlerowskiej nie był dla krobskich strażaków łatwym czasem. Co prawda okupant zezwolił na funkcjonowanie straży jednak nie łożył na ich utrzymanie, a wręcz przeciwnie – zabierał najlepszy sprzęt. Pomimo licznych represji nie udało się złamać w krobskich strażakach ducha patriotyzmu i potrzeby pomocy bliźniemu. Ożywienie działalności jednostki przynosi wkroczenie na krobską ziemie Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. W tym czasie członkowie OSP w Krobi biorą udział w utrzymaniu porządku, pilnowaniu niemieckich jeńców i niesieniu wszelakiej pomocy mieszkańcom. Nowy etap w historii jednostki przynosi 1949 rok, w którym krobscy strażacy otrzymują nowe umundurowanie oraz pierwszy samochód Fordson, który zostaje całkowicie przystosowany do ochrony przeciwpożarowej. 12 lutego 1959 roku podczas walnego zebrania członków wybrany zostaje nowy Zarząd jednostki oraz Komitet Honorowy, którego zadaniem było przygotowanie obchodów 40-lecia OSP w Krobi ( za datę powstania jednostki uznawano jeszcze wówczas 1910 rok ). Jeszcze przed uroczystością, którą zaplanowano na 18 czerwca 1950 roku, wyremontowano remizę strażacką i dobudowano trzecie piętro na tzw. wspinalni. Regres działalności krobskiej jednostki przynosi likwidacja Zarządu i Związku OSP, które zastąpiono komendami z nominacji. Pierwszym nominowanym Komendantem zostaje dh Marceli Urbański. Przełom nastąpił w 1957 roku. Reaktywowano wówczas Związek OSP, oddziały powiatowe OSP, a także Zarządy poszczególnych jednostek. 19 listopada 1957 roku odbyło się walne zebranie członków OSP, podczas którego wybrano nowy Zarząd z Prezesem Rochem Jokś na czele. Trzy lata Później w 1960 roku, OSP w Krobi obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności ( nadal za datę powstania jednostki uważa się 1919 rok ). Z tej właśnie okazji ulice Krobi rozbrzmiały marszową muzyką, w tak której szli uczestnicy jubileuszowej defilady. Staraniem zarządu jednostki oraz ówczesnego Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej – Jana Szpurki, w 1961 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi otrzymuje z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu nowy pojazd gaśniczy – Star 25. Jednocześnie Zarząd dokonuje zakupu umundurowania – galowego i bojowego, dla członków jednostki. Kolejne lata przynoszą usilne starania o wybudowanie Domu Strażaka w Krobi, który ostatecznie zostaje ukończony i oddany do użytku w 1968 roku. Warto wspomnieć, że z końcem lat 70-tych XX wieku OSP w Krobi posiadał bardzo dobre jak na ówczesne czasy wyposażenie, w skład którego wchodziły m.in.: dwa samochody pożarnicze, dwie motopompy, spora ilość węży i pozostałej armatury wodnej oraz całkowicie wyposażony warsztat naprawczy. W 1967 roku przy OSP w Krobi założono sekcję młodzieżową, której pierwszym opiekunem został dh Józef Duda. Ważną datą w historii jednostki jest rok 1968, w którym społeczeństwo Krobi ufundowało jednostce pierwszy sztandar.

Dwa lata później jednostkę wizytuje Komendant Główny Straży Pożarnej dh Zygmunt Jarosz, któremu towarzyszą komendanci wojewódzcy z całej Polski. Również w 1970 roku OSP Krobia otrzymuje lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki ŻUK. W 1972 roku krobscy strażacy biorą udział w gaszeniu pożarów w Zakładach Stomil w Poznaniu oraz w Zakładach Chemicznych w Luboniu k/Poznania. W 1973 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi gości Ministra Spraw Wewnętrznych Bułgarii, a rok później 26 października 1974 roku delegację z NRD. 6 lutego 1977 roku przy jednostce została utworzona drużyna kobieca pożarnicza, do której przystępuje się 17 druhen. Sekcyjną zostaje druhna Regina Mendyka, a opiekunem drużyny Zastępca Naczelnika jednostki dh Jan Duda. Również w 1977 roku – 21 kwietnia utworzona zostaje Harcerska Drużyna Pożarnicza. Rok 1981 przynosi doposażenie jednostki w średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star 244. Dwa lata później jednostka otrzymuje kolejny pojazd – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy JELCZ. Będący w posiadaniu jednostki sprzęt, mają okazje podziwiać kadeci Szkoły Pożarniczej w Poznaniu, którzy w 1983 roku odwiedzają jednostkę, już wówczas będącą jedną z najprężniej działających i najlepiej wyposażonych w byłym województwie leszczyńskim. 9 sierpnia 1986 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi gości natomiast strażaków z Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej. Lata 90-te przynoszą dalszy rozkwit działalności operacyjnej jednostki, której strażacy biorą udział w gaszeniu pożarów lasów w byłym Województwie Zielonogórskim, w Kuźni Raciborskiej oraz lasów w okolicach Konina. Niezwykle ważną datą dla jednostki jest dzień 20 lutego 1995 roku, w którym Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi zostaje włączona w struktury Krajowego systemu ratowniczo – Gaśniczego. W 1997 roku OSP w Krobi otrzymuje nowy sztandar i jednocześnie odznaczona zostaje Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W dniach 24-27 maja 2002 r., na zaproszenie partnerskiej Gminy Schinnen z Holandii, delegacja strażaków z OSP w Krobi, brała udział w obchodach 150-lecia Straży Pożarnej w Schinnen. Owocem tej współpracy jest motopompa, średni samochód ratowniczo – gaśniczy IVECO MAGIRUS oraz inny sprzęt gaśniczy, które jednostka otrzymała od zaprzyjaźnionych strażaków z Holandii. W 2002 roku OSP w Krobi otrzymała średni pojazd ratowniczo – gaśniczy STAR-MAN, którego koszt zakupu wyniósł 240 tys. zł. Samochód ten został poświęcony podczas uroczystości, która na krobskim rynku odbyła się 2 maja 2003 roku.  W uroczystości oprócz strażaków i władz samorządowych uczestniczyła również delegacja z partnerskiej Gminy Schinnen, której ówczesny Burmistrz Frans Beckers przekazał krobskim strażakom wspomniany powyżej w pełni wyposażony samochód IVECO MAGIRUS. W dniach 20-24 października 2003 roku Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi wziął udział w Pielgrzymce Strażaków do Watykanu. Staraniem krobskich strażaków oraz ówczesnego proboszcza krobskiej parafii – ks. Jana Grzemskiego, po 60 latach na krobskim rynku ponownie wzniesiony zostaje pomnik patrona strażaków św. Floriana. 7 maja 2005 roku, krobscy strażacy biorą po raz pierwszy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Również tego samego roku  do jednostki trafia sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego, którego fundatorem był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. Kolejne lata przynoszą doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt - łódź wiosłową (2007 rok ), alarmowe syreny szczelinowe ( 2009 rok ), lekki samochód operacyjno-techniczny Volkswagen T5 ( 2009 rok ), sprzęt ratownictwa wysokościowego ( 2014 rok ) oraz inny sprzęt pożarniczy ( pilarki do drewna i stali, kombinezon na szerszenie, nowoczesna armatura wodno-pianowa, pompa szlamowa, pompa pływająca, pompa zanurzeniowa i inne ). W podziękowaniu za służbę na rzecz OSP w Krobi, w tym za wieloletnie pełnienie funkcji Prezesa Zarządu jednostki, w 2006 roku walne zebranie członków nadało tytuł Honorowego Prezesa Jednostki druhowi Janowi Łoniewskiemu, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu od 1977 do 2006 roku.

 
W dniu 26 czerwca 2010 roku jednostka świętowała jubileusz 125-lecia działalności. Uroczystości rozpoczęła zbiórka pododdziałów, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości, którzy przy dźwiękach Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi przemaszerowali do kościoła p.w. św. Mikołaja w Krobi na mszę świętą w intencji strażaków odprawili ówczesny Kapelan Strażaków Archidiecezji Poznańskiej ks. Prałat Konrad Kaczmarek oraz proboszcz krobskiej parafii ks. Jan Reszelewski. Po mszy świętej uczestnicy jubileuszu przemaszerowali na plac przed krobską remizą, gdzie odbyła się dalsza część obchodów 125 – lecia. Po odegraniu Hymnu Państwowego, głos zabrał prezes zarządu OSP w Krobi dh Jan Duda, który przywitał przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Burmistrz Krobi - Sebastian Czwojda wraz ze swoim zastępcą – Gerardem Misiaczykiem,  przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi – Zbigniew Polowczyk, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP – dh Jan Sedlak , Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu bryg. Krzysztof Łoniewski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowaiak, przedstawicielka posła na Sejm RP Wojciecha Ziemniaka, senator RP Małgorzata Adamczyk, a także delegacja z partnerskiej gminy Schinnen w Holandii, z jej byłym burmistrzem i jednocześnie Honorowym Obywatelem Gminy Krobia Fransem Beckersem na czele oraz przedstawicielami holenderskiej straży pożarnej i członkami społecznego Komitetu Współpracy Schinnen – Krobia. Po przywitaniu gości, poświęcony został lekki samochód operacyjno – rozpoznawczy, który krobscy strażacy otrzymali z końcówką 2009 roku , dzięki dofinansowaniu Gminy Krobia oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gostyniu. Dalszą część uroczystości „zdominowało” wręczenie odznaczeń, które w tak podniosłym dniu otrzymała zarówno jednostka jak jej poszczególni członkowie. Za zasługi dla umacniania ochrony przeciw pożarowej Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi odznaczona została Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza oraz medalem „Zasłużony dla Gminy Kobia”, który w imieniu krobskiego samorządu Prezesowi Janowi Dudzie wręczyli Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda i Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Zbigniew Polowczyk. Za wieloletnią działalność na rzecz OSP, ochrony przeciwpożarowej oraz niesienie pomocy bliźniemu , uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. Gen. S. Taczaka w Poznaniu odznaczenia indywidualne otrzymali również druhowie:


Medal „Złoty”:
- Waldemar Chudy
- Waldemar Goćwiński
Medal „Srebrny” :
-Marcin Plackowski
-Karol Nowacki
Medal „Brązowy”:
-Roman Woźny
-Piotr Polowczyk
-Ryszard Polowczyk
-Włodzimierz Kulczak
-Łukasz Piotrowski
-Łukasz Bogdański

Swoje uznanie za dotychczasową działalność, życzeniami, listami gratulacyjnymi, kwiatami i pamiątkowymi statuetkami wyrazili również zaproszeni goście – członkowie jednostek OSP z terenu gminy Krobia i powiatu gostyńskiego, członkowie wspierający OSP w Krobi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim krobscy samorządowcy, w imieniu, których za wieloletnią działalność przeciwpożarową, kulturalną i oświatową, za niesienie pomocy bliźniemu, udział w uroczystościach patriotycznych oraz wszelką inną udzieloną pomoc podziękował Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, podkreślając jednocześnie, iż mając u boku tak prężnie i sprawnie działającą jednostkę straży pożarnej jest spokojny o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i wszystkich mieszkańców gminy Krobia. Niezwykle miłym akcentem uroczystości były również życzenia i upominki od przedstawicieli partnerskiej gminy Schinnen, którzy na ręce krobskich strażaków przekazali m.in. okolicznościowe medale, statuetki i flagi, które już tego samego dnia znalazły swoje honorowe miejsce w krobskiej strażnicy. Uroczystość z okazji 125-lecia działalności OSP w Krobi zakończył wspólny posiłek, przy którym rozmawiano nie tylko o historii, ale również o przyszłości krobskiej jednostki. Ostatnim punktem sobotnich uroczystości była biesiada podczas której wspólnie z krobskimi strażakami bawili się przedstawiciele partnerskiej gminy Schinnen oraz inni zaproszeni goście.


W podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w dniu 11maja 2012 roku, Ochotnicza Straż Pożarna odznaczona została medalem „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, który wręczony został podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

Prezesi i Naczelnicy OSP w Krobi

 

Prezesi ( do 1935 roku Naczelnicy )

Henryk Fibig 1910-1915

Franciszek Piko 1915-1919

Stanisław Kossowski 1919-1933

Leon Sobierajski 1933-1935

Edmund Urbański 1935-1938

Franciszek Męczarski 1938-1939

Antoni Wach 1945-1950

Roch Joks 1950-1966

Jan Gała 1966-1969

Jan Szpurka 1969-1974

Jan Gała 1974-1977

Jan Łoniewski 1977-2006

Jan Duda 2006-2011

Barbara Gryczka 2011-obecnie

 

Naczelnicy od 1935 roku

 

Leon Sobierajski 1935-1950

Marceli Urbański 1950-1957

Walenty Urbański 1957-1966

Stefan Kaczmarek 1966-1972

Józef Duda 1972-1980

Jan Duda 1980-1996

Zbigniew Kubiak 1996-2006

Paweł Duda 2006-obecnie